Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a spracováva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy a marketingovej činnosti.

K spracovaniu osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

I. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.shop.rosnicka.sk:

Rosnička Slovakia, a.s.

Kopčianska 89, 85101 Bratislava

IČO: 35814918

DIČ: 2020214966

IČDPH: SK2020214966

Registrácia: Okresného súdu Bratislava I.,Odd.: S.a., vložka č.: 2743/B

Email: rosnicka@rosnicka.sk  ; obchod@rosnicka.sk

Tel.: +421 2 6381 0991,2,3

Fax: +421 2 6381 0994

Mobil: 0915 75 33 11

II. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je identifikácia kupujúcich.

Účelom spracovania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo emailom.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode, prípadne elektronickou poštou – emailom predávajúcemu.

Pre účely marketingu pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú údaje uložené v zákazníckej databáze spoločnosti predávajúceho.

Pre účely poskytnutia zákazníckeho hodnotenia zakúpeného tovaru. Zákaznícke hodnotenie je zverejnené anonymne, príp. pod menom, ktoré pre tento účel kupujúci uvedie do formulárového poľa (nickname) spolu s platnou e-mailovou adresou.  Emailová adresa slúži na nadviazanie kontaktu zo strany predávajúceho v prípade dotazov k hodnoteniu kupujúceho. Zákaznícke hodnotenie môže byť zverejnené na všetkých webových stránkach a eshopoch predávajúceho.

III. Zoznam spracovaných osobných údajov

Kupujúci – fyzická osoba oznámi predávajúcemu:

 • meno
 • priezvisko
 • adresu doručenia
 • PSČ
 • číslo telefónu
 • email

Kupujúci – právnická osoba oznámi predávajúcemu:

 • obchodné meno
 • adresu sídla
 • adresu doručenia
 • PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH v prípade ak je platcom DPH
 • číslo telefónu
 • email

Predávajúci môže spracovať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) V prípade objednania newslettera alebo odoslania kontaktného formulára návštevníci webových stránok  predávajúceho súhlasia so zasielaním reklamy a obchodných ponúk (telefonicky,  elektronickou poštou) v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú:

 • meno
 • priezvisko
 • email

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné.

Predávajúci získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.

Predávajúci spracováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje vymazané.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr.  aktívny užívateľský účet, nákupný košík alebo nákupný zoznam a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Predávajúci využíva cookies aj na štatistické účely. Za účelom zlepšovania obsahu webovej stránky predávajúceho a užívateľského komfortu kupujúceho používa predávajúci analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“. Za týmto účelom sú spoločnosťou Google Inc.  zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii zákazníkov sú spracované výlučne anonymným spôsobom. Používaním webovej stránky predajcu súhlasí kupujúci s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré získa o kupujúcom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so získavaním údajov o činnosti na webe predávajúceho  spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môže ho deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V. Zverejnenie osobných údajov

Pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám

 • doručovacím a prepravným spoločnostiam, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s predávajúcim (napr. TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923)
 • osobám zabezpečujúcim montáž objednaného a zakúpeného tovaru (montáž si kupujúci objednáva osobne u predávajúceho, prípadne písomne, formou elektronickej pošty)
 • finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb (napr. Trust Pay, a.s. so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO:36865800).

Orgánom verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov je predávajúci  povinný na základe požiadania príslušných orgánov v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o spracovávaných osobných údajoch (napr. pre prípad vedeného trestného konania).

Webové stránky predávajúceho neobsahujú pluginy prevádzkovateľov sociálnych sietí, obsahujú iba grafické odkazy na sociálne siete a jeho prostredníctvom nemá internetový prehliadač kupujúceho možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Preto predávajúci nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

VI. Podmienky spracúvania osobných údajov

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci ako zákazník predávajúceho je ako dotknutá osoba povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať po prihlásení osobné údaje v online režime na webových stránkach predávajúceho a web stránke internetového obchodu v zákazníckej sekcii, písomne elektronickou poštou alebo osobne.

Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra.

Na základe písomnej žiadosti v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • informácie o spracovaní osobných údajov
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracovania
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracované
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil
 • ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracovaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.